ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Η ιδιότητα του Μέλους της Πρωτοβουλίας αποδίδεται σε όποια/ον υπογράφει και στηρίζει δημόσια το Ανοιχτό Κάλεσμα με απόφαση της επόμενης, χρονικά, Ολομέλειας.
 2. Μοναδικό όργανο που μπορεί να λάβει αποφάσεις για τις προγραμματικές θέσεις, τις καταστατικές αρχές (κανόνες) λειτουργίας, και την οργανωτική πορεία της Πρωτοβουλίας είναι η Ολομέλεια.
 3. Η Ολομέλεια έχει απαρτία όταν και για όσο είναι παρόντα τουλάχιστον το 50% + 1 των Μελών της.
 4. Η Ολομέλεια αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον του 2/3 των παρόντων Μελών.
 5. Η ιδιότητα του Μέλους μπορεί να αίρεται για οποιοδήποτε Μέλος, με απόφαση της Ολομέλειας, οπότε και αφαιρείται η υπογραφή του.
 6. Η ιδιότητα του Μέλους αναστέλλεται για όποιο Μέλος δεν παρεβρεθεί σε τρεις συνεχόμενες Ολομέλειες με δική του υπαιτιότητα. Το Μέλος που βρίσκεται σε αναστολή δεν προσμετράται στην απαρτία της Ολομέλειας. Η αναστολή αίρεται όταν το Μέλος παρεβρεθεί σε μια Ολομέλεια, ζητήσει την άρση της αναστολής, και επιβεβαιώσει τη θέλησή του για συμμετοχή στην Πρωτοβουλία. Η υπογραφή του Μέλους που βρίσκεται σε αναστολή δεν αφαιρείται.
 7. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της δραστηριότητας της Πρωτοβουλίας , ανάμεσα στις συνεδριάσεις και στα πλαίσια των αποφάσεων της Ολομέλειας.
 8. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει για τη (συν)διοργάνωση ή συμμετοχή της Πρωτοβουλίας σε δραστηριότητες (κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις), ή για την έκφραση δημόσιων τοποθετήσεων επί θεμάτων που άπτονται των σκοπών της Πρωτοβουλίας.
 9. Η Συντονιστική Επιτροπή διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Πρωτοβουλίας.
 10. Η Συντακτική Επιτροπή διαχειρίζεται την ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας και τα κοινωνικά της μέσα, και διευθύνει τον Δημόσιο Διάλογο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας.
 11. Η Ολομέλεια αποφασίζει για τον αριθμό των μελών της Συντονιστικής και Συντακτικής Επιτροπής, και τον τρόπο εκλογής τους.
 12. Τα μέλη της Συντονιστικής και Συντακτικής Επιτροπής είναι άμεσα ανακλητά με απόφαση της Ολομέλειας.
 13. Κανένα Μέλος της Πρωτοβουλίας δεν μπορεί να είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για πάνω από 24 μήνες χωρίς να μεσολαβεί ένα συνεχές κενό τουλάχιστον 6 μηνών.
 14. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλεί την Ολομέλεια, κατ’ ελάχιστον κάθε 4 μήνες.
 15. Ολομέλεια μπορεί να συγκληθεί εντός 15 ημερών αν το απαιτήσουν το 1/3 των μελών της Πρωτοβουλίας.